“VVPRbis” regime : nieuwe wetswijziging

Op 21 januari van dit jaar heeft de Belgische regering een nieuwe wijziging van de “VVPRbis“-regeling goedgekeurd.

Het “VVPRbis”-stelsel biedt kleine vennootschappen die vanaf 1 juli 2013 zijn opgericht, de mogelijkheid een dividend uit te keren tegen een preferentieel tarief van de roerende voorheffing van 20% (vanaf het tweede boekjaar) of 15% (vanaf het derde boekjaar).

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moesten ondernemingen bij de uitkering van het dividend hun geplaatst kapitaal volledig volstorten. Ondernemingen zonder minimumkapitaal waren van de regeling uitgesloten. Dit veronderstelde tot dusver dat de aandeelhouder(s) het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap had (hadden) gestort.

Vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt hoefde het kapitaal van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid slechts te worden gestort tot een bedrag van 6.200 of 12.400 euro, afhankelijk van het feit of er één of twee aandeelhouders in de vennootschap waren; vanuit fiscaal oogpunt moest het kapitaal echter volledig worden gestort, met een minimum van 18.600 euro, wanneer een dividend werd uitgekeerd.

Met de inwerkingtreding van de CSA is de situatie voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn geworden, veranderd. Sinds 1 mei 2019 hoeven vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid niet langer over een minimumkapitaal te beschikken. Tegelijkertijd is de bepaling die ondernemingen zonder minimumkapitaal van de “VVPRbis”-regeling uitsloot, geschrapt.

Als gevolg daarvan hebben bepaalde vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan het kapitaal nog niet volledig was gestort in de vennootschap en die werden omgevormd tot een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hun eigen vermogen verminderd door af te zien van de storting van geplaatst maar niet-gestort kapitaal, teneinde te kunnen profiteren van het verlaagde tarief van de roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden zonder dat zij extra middelen van hun aandeelhouders hoefden te ontvangen.

Helaas, de wetgever kwam tussenbeide.  Ten gevolge van deze nieuwe wetswijziging moet de initiële bijdrage volledig worden gestort tot het bedrag waarop historisch werd ingeschreven om te kunnen genieten van het “VVPRbis“-regime. Vennootschappen die hun kapitaal hebben verminderd door af te zien van de betaling van bijdragen zijn derhalve uitgesloten van de “VVPRbis”-regeling.

Er is echter een overgangsregeling ingesteld voor ondernemingen die tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021 een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd. Deze vennootschappen zullen vóór 31 december 2022 een kapitaalverhoging kunnen doorvoeren die tot gevolg zal hebben dat het bedrag van het gestorte kapitaal wordt teruggebracht tot het bedrag waarop aanvankelijk vóór de vrijstelling van storting was ingeschreven.

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn op dividenden die vanaf januari 2022 worden uitgekeerd.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@taxconsult.be of spreek rechtstreeks met een van onze managers die u een op uw situatie toegesneden advies zal geven.

Hoe je aangifte in de personenbelasting optimaliseren?

Nu de belastingperiode met rasse schreden nadert, hebben wij enkele aandachtspunten voor de optimalisering van uw belastingaangifte op een rijtje gezet :

– Wat de dienstencheques betreft, wist u dat in Vlaanderen, Brussel en Wallonië elke belastingplichtige maximaal 1.530 € dienstencheques kan aftrekken. Dit betekent dat als de heer of mevrouw dit maximumbedrag overschrijdt, het interessant kan zijn om een account aan te maken voor uw partner;

– Hypothecaire leningen afgesloten vanaf 1 januari 2020 (Vlaanderen) of 1 januari 2017 (Brussel) voor uw eigen woning geven geen recht meer op de woonbonus (aftrek van intresten en kapitaalaflossingen). Om dit te compenseren is voorzien in een verlaging van de registratierechten;

– We wijzen er ook op dat als u uw hypothecaire lening vervroegd aflost, u de facto, de fiscale aftrek voor rente- en kapitaalaflossingen verliest;

– Om uw wettelijk pensioen te versterken, kunt u rekenen op het aanvullend pensioen, maar u kunt ook het initiatief nemen om individueel pensioensparen op te bouwen. Tussen 2020 en 2023 mag u maximaal 990 euro betalen en profiteren van een belastingvoordeel van 30% (maximaal 297 euro);

– De “Tax shelter” voor starters is een van de gemakkelijkste manieren om de belastingschuld te verminderen. Om startende kleine ondernemingen te helpen, is een fiscale stimulans uitgewerkt voor de burgers. De burgers kunnen een belastingvermindering van 30 % of 45 % krijgen van het bedrag dat in de ondernemingen is geïnvesteerd. Zo geniet u voor een investering van 20.000€ aan eigen vermogen in een startende onderneming van een belastingvermindering van 9.000€ (20.000*45%). Deze maatregel wordt bijvoorbeeld veel gebruikt wanneer een echtpaar besluit een vennootschap op te richten, de twee partners investeren in het bedrijf en de enige die geen bezoldigd mandaat uitoefent (voorwaarde voor Tax shelter) in de vennootschap krijgt een belastingvermindering van 30% of 45% van de investering.

– Voor de giften, de belastingvermindering stijgt van 45% naar 60%. Voor fiscaal aftrekbare schenkingen die u in 2020 deed, werd de belastingvermindering tijdelijk verhoogd van 45 naar 60% (wet van 15.07.2020, MB van 23.07.2020). Merk op dat de toename ten goede komt aan alle donaties die in 2020 zijn gedaan, met terugwerkende kracht. Het totale bedrag van de fiscaal aftrekbare schenkingen mag echter in principe niet meer bedragen dan 10% van de totale netto-inkomsten, maar dit plafond wordt voor 2020 verhoogd tot 20% (wet van 15.07.2020, Belgisch Staatsblad van 23.07.2020), met een absoluut maximum van € 397.850 aan aftrekbare schenkingen. Automatisch recht op de belastingvermindering? Nee, de begunstigde van uw schenking moet een wettelijk erkende instelling zijn.

– Als uw salaris gewijzigd is, kan het raadzaam zijn om uw sociale verzekeringsfonds rechtstreeks op de hoogte te stellen, zodat de sociale bijdragen aangepast kunnen worden.

– Het stelsel van de voorafbetalingen is verschillend naargelang de aard van de belastingplichtige. We onderscheiden de natuurlijke personen, de zelfstandigen en de vennootschappen. Als u voorafbetalingen doet kunt u een bonificatie krijgen. Een bonificatie is een belastingvermindering. Als u genoeg voorafbetalingen doet, krijgt u een korting op uw te betalen belasting. Deze bonificatie geldt voor alle natuurlijke personen die, na aftrek van de voorheffingen en andere verrekenbare uitgaven, nog belasting op hun inkomsten verschuldigd zijn. Voor inkomsten als zelfstandige of als bedrijfsleider hebt u geen recht op een bonificatie. U kunt zelfs een belastingvermeerdering krijgen als u niet genoeg vooraf betaalt!

Indien u meer uitleg of advies wenst, aarzel dan niet om uw dossierbeheerder of ons, via info@taxconsult.be, te contacteren.

Tax Consult A&A

Een nieuwe taks op effectenrekeningen vanaf 26 februari 2021!

Na de vernietiging van de vroegere belasting op effectenrekeningen door het Grondwettelijk Hof (arrest van 17 oktober 2019) werd er begin dit jaar bij de Kamer een wetsontwerp ingediend “houdende de invoering van een jaarlijkse taks op effectenrekeningen”. Het ontwerp is inmiddels in de kamercommissie in eerste lezing goegekeurd.

De nieuwe jaarlijkse belasting op effectenrekeningen zal worden geheven op de effectenrekeningen zelf en niet op de houder van de effectenrekening.

Een effectenrekening wordt gedefinieerd als een rekening waarop financiële instrumenten kunnen worden gecrediteerd en gedebiteerd.

De nieuwe taks is van toepassing op effectenrekeningen die zowel in België als in het buitenland worden aangehouden, wanneer de rekeninghouder een Belgische inwoner is. De belasting is niet beperkt tot natuurlijke personen die in België wonen, maar geldt ook voor vennootschappen en rechtspersonen (die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting), die in België gevestigd zijn.

Bovendien is de taks van toepassing op effectenrekeningen aangehouden door niet-Belgische inwoners (zowel natuurlijke personen als vennootschappen of rechtspersonen) wanneer de effectenrekening in België wordt aangehouden. Aangezien de nieuwe taks een vermogensbelasting is, kunnen Belgische niet-inwoners de toepassing van de nieuwe taks op hun Belgische effectenrekeningen evenwel vermijden wanneer het toepasselijke dubbelbelastingverdrag het recht om het vermogen te belasten toekent aan het rechtsgebied waar zij wonen (bv. Nederland).

Alle financiële effecten en kassaldi die op de effectenrekening worden aangehouden zijn geviseerd, met inbegrip van derivaten (zoals trackers, turbo’s, …).

De nieuwe taks is verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van de op de effectenrekening aangehouden activa gedurende de referentieperiode meer dan 1.000.000,00 euro bedraagt.

De referentieperiode begint in principe op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar. De referentieperiode kan korter zijn wanneer een effectenrekening wordt afgesloten of wanneer de rekeninghouder verhuist van België naar een staat waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten dat het recht om de activa te belasten toekent aan de woonstaat.

De drempel wordt bepaald op basis van de gemiddelde waarde van de activa op de effectenrekening op vier referentiepunten (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september).

Indien de effectenrekening wordt aangehouden door een Belgische tussenpersoon, moet deze laatste de verschuldigde belasting inhouden en de aangifte indienen. De Belgische tussenpersonen moeten uiterlijk op 20 december (na afloop van de referentieperiode die op 30 september afloopt) aan deze verplichtingen voldoen.

In alle andere gevallen is het de verantwoordelijkheid van de rekeninghouder om de aangifte in te dienen en de verschuldigde taks te betalen. Wanneer er meer dan één rekeninghouder is, zijn alle rekeninghouders gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Elke rekeninghouder kan de belastingaangifte indienen namens alle rekeninghouders.

Aarzel niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor uw dossier of via info@taxconsult.be voor meer informatie.

Tax Consult A&A

COVID-19: MAATREGELEN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN

Beste klanten,

Na de Coronaviruspandemie wordt de uitvoering van de activiteiten van de belastingplichtigen verstoord. De autoriteiten en meer in het bijzonder de BTW-administratie hebben verschillende maatregelen genomen om de ondernemingen te ondersteunen.

Hieronder vindt u de belangrijkste categorieën van maatregelen die op het gebied van de BTW zijn genomen.

 

1. UITSTEL VAN DE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN BTW-AANGIFTES

De BTW-administratie heeft de indieningstermijnen voor de maandelijkse en driemaandelijkse BTW-aangiften, de bijzondere BTW-aangiften, de jaarlijkse lijst van belastingplichtige klanten en de intra-communautaire lijsten uitgesteld.

[Lees meer…]

2. VERLENGING VAN BETALINGSTERMIJNEN EN MAATREGELEN MET BETREKKING TOT BTW-SCHULDEN

De administratie heeft ook een uitstel van de termijnen voor de betaling van de btw die verschuldigd is in het kader van de indiening van de btw-aangiften voorzien, maar ook in een reeks maatregelen om de belastingplichtigen in staat te stellen hun financiële moeilijkheden (cashflow, solvabiliteit, enz.) te overwinnen.

[Lees meer…]

3. MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN BTW-CONTROLES

Ter bescherming van haar personeel en van degenen die betrokken zijn bij de BTW-controles die in de komende weken worden uitgevoerd of gepland, heeft de administratie verschillende maatregelen genomen om controle op afstand of uitstel mogelijk te maken.

[Lees meer…]

4. ANDERE MAATREGELEN IN VERBAND MET DE BTW

De administratie heeft verschillende maatregelen genomen om te zorgen voor een toezicht te houden op de verplichtingen, of deze nu betrekking hebben op een bepaalde sector (alcoholhandel, uitvoer) of rechtstreeks verband houden met de context van de pandemie (voortzetting van het recht op aftrek voor donaties).

[Lees meer…]

Als u vragen heeft, neem dan direct contact op met uw dossierbeheerder of de BTW-afdeling om een maatregel of advies te vinden die past bij uw situatie.

Met vriendelijke groeten,
Tax Consult 

COVID-19: BELASTINGMAATREGELEN

UITSTEL VAN NIET-ESSENTIËLE CONTROLES TER PLAATSE
De Belastingdienst heeft verdere stappen ondernomen in het kader van de moeilijkheden die kunnen worden ondervonden als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19).

1. Uitstel van de controles ter plaatse.
2. In de praktijk.

Tax Consult en, meer in het bijzonder, uw gebruikelijke contactpersoon, staan tot uw beschikking voor alle informatie.

Tax Consult

De bepalingen evolueren van dag tot dag, we zullen ze doorgeven op onze website; raadpleeg ze regelmatig om op de hoogte te blijven!

Download pdf

CORONAVIRUS & EU VERORDENING 883/2004

Als een gevolg van de verschillende maatregelen die genomen worden door de Lidstaten die zijn getroffen door het Coronavirus, wordt de dagdagelijkse manier waarop de beroepsactiviteit wordt georganiseerd, grondig verstoord.

In dit verband hebben wij contact opgenomen met de betrokken autoriteiten en de bevestiging ontvangen dat, voor de vaststelling van het toepasselijk stelsel van sociale zekerheid (volgens de EU Verordening 883/2004), geen rekening zal gehouden worden met de verhoogde toepassing van het telewerk. De periode van telewerk waarmee initieel geen rekening zal gehouden worden, loopt van 13 maart tot en met 5 april.

De bovenstaande maatregel is zowel van toepassing voor loontrekkenden als voor niet-loontrekkenden.

Praktisch :

  • Detachering – Behoud van het sociale zekerheidsstelsel in de detacherende Lidstaat (art.12)

Personen die telewerk verrichten in een andere staat dan de detacherende staat zullen fictief worden geacht te voldoen aan de voorwaarden van de detachering.

  • Simultane tewerkstelling (art. 13)

Tijdens de initiële periode van 13 maart tot en met 5 april zal het telewerk buiten beschouwing gelaten worden om te bepalen of er voldaan wordt aan de regel van de substantiële activiteit (drempel van 25%).

De Europese autoriteiten hebben op dit punt nog geen officiële mededeling gepubliceerd. Er lijkt echter een consensus te bestaan over de toepassing van deze tolerantie.

Indien u hierover vragen zou hebben, aarzelt u dan niet om ons te “>contacteren.

COVID19 – AANVULLENDE BELASTINGMAATREGELEN

AANVULLENDE BELASTINGMAATREGELEN IN HET KADER VAN HET CORONAVIRUS

De belastingdienst heeft aanvullende maatregelen op het gebied van indiening van aangiften en betalingen genomen om bedrijven in staat te stellen de financiële moeilijkheden te overwinnen die zij als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus zouden ondervinden.

1. Uitstel van de termijn voor de indiening van de aangiften in de Vennootschapsbe-lasting, Rechtspersonenbelasting en Belasting Niet-Inwoners vennootschappen met een termijn van 16 maart tot en met 30 april 2020
2. Verlenging van de termijn voor het indienen van BTW-aangiften
3. Betaling van de BTW en de bedrijfsvoorheffing
4. Betaling van personen- en vennootschapsbelasting
Tax Consult S.A. – Maart 2020

COVID-19 – SOCIAAL ASPECT

OVERHEIDSMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN ONDERNEMIN-GEN IN HET KADER VAN COVID-19 – SOCIAAL ASPECT

De Belgische overheid heeft onlangs specifieke maatregelen genomen om de bedrijven in staat te stellen de financiële moeilijkheden te overwinnen die zouden worden ondervonden als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus.

1. Sociale zekerheid en de onderneming
2. De zelfstandigen
3. Tijdelijke werkloosheid
Tax Consult S.A. – Maart 2020

CORONAVIRUS & EU VERORDENING 883/2004

Als een gevolg van de verschillende maatregelen die genomen worden door de Lidstaten die zijn getroffen door het Coronavirus, wordt de dagdagelijkse manier waarop de beroepsactiviteit wordt georganiseerd, grondig verstoord.

In dit verband hebben wij contact opgenomen met de betrokken autoriteiten en de bevestiging ontvangen dat, voor de vaststelling van het toepasselijk stelsel van sociale zekerheid (volgens de EU Verordening 883/2004), geen rekening zal gehouden worden met de verhoogde toepassing van het telewerk. De periode van telewerk waarmee initieel geen rekening zal gehouden worden, loopt van 13 maart tot en met 5 april.

De bovenstaande maatregel is zowel van toepassing voor loontrekkenden als voor niet-loontrekkenden.

Praktisch :

  • Detachering – Behoud van het sociale zekerheidsstelsel in de detacherende Lidstaat (art.12)

Personen die telewerk verrichten in een andere staat dan de detacherende staat zullen fictief worden geacht te voldoen aan de voorwaarden van de detachering.

  • Simultane tewerkstelling (art. 13)

Tijdens de initiële periode van 13 maart tot en met 5 april zal het telewerk buiten beschouwing gelaten worden om te bepalen of er voldaan wordt aan de regel van de substantiële activiteit (drempel van 25%).

De Europese autoriteiten hebben op dit punt nog geen officiële mededeling gepubliceerd. Er lijkt echter een consensus te bestaan over de toepassing van deze tolerantie.

Indien u hierover vragen zou hebben, aarzelt u dan niet om ons te “>contacteren.

Maatregelen tegen Coronavirus

Beste klant,

TC doet er alles aan om de impact van het Coronavirus op haar activiteiten te minimaliseren en heeft verschillende acties ondernomen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en risico te verminderen voor ons personeel, onze klanten en partners.

Specifieke stappen die TC heeft genomen in het kader van de Corona-virus:

  • Onze medewerkers mogen geen vergaderingen meer bijwonen. Alle geplande vergaderingen zullen worden uitgesteld of online worden gehouden. Wij doen ons uiterste best om de volledige bedrijfscontinuïteit te garanderen.
  • Medewerkers krijgen instructies in lijn met maatregelen van overheidsdienst volksgezondheid om verspreiding tot een minimum te beperken. Handreinigers zijn beschikbaar op kantoor.
  • Medewerkers die terugkeren uit risicozones in het buitenland worden verzocht om voor de volledige duur van de incubatieperiode van thuis uit te werken.

Technische modaliteiten:

  • Alle medewerkers hebben een laptop en zijn bereikbaar via telefoon en/of mail
  • Indien gewenst zijn wij in staat om tot nader order over te gaan op een 100%  thuiswerkpolis.

De Raad van Bestuur en een ad hoc team volgen het nieuws. Eventuele aankondigingen van de Belgische overheid kunnen aanleiding geven tot nieuwe maatregelen.

Wij danken u voor uw steun en vertrouwen.

 

Tax Consult