Nieuws

Een nieuwe taks op effectenrekeningen vanaf 26 februari 2021!

Na de vernietiging van de vroegere belasting op effectenrekeningen door het Grondwettelijk Hof (arrest van 17 oktober 2019) werd er begin dit jaar bij de Kamer een wetsontwerp ingediend “houdende de invoering van een jaarlijkse taks op effectenrekeningen”. Het ontwerp is inmiddels in de kamercommissie in eerste lezing goegekeurd.

De nieuwe jaarlijkse belasting op effectenrekeningen zal worden geheven op de effectenrekeningen zelf en niet op de houder van de effectenrekening.

Een effectenrekening wordt gedefinieerd als een rekening waarop financiële instrumenten kunnen worden gecrediteerd en gedebiteerd.

De nieuwe taks is van toepassing op effectenrekeningen die zowel in België als in het buitenland worden aangehouden, wanneer de rekeninghouder een Belgische inwoner is. De belasting is niet beperkt tot natuurlijke personen die in België wonen, maar geldt ook voor vennootschappen en rechtspersonen (die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting), die in België gevestigd zijn.

Bovendien is de taks van toepassing op effectenrekeningen aangehouden door niet-Belgische inwoners (zowel natuurlijke personen als vennootschappen of rechtspersonen) wanneer de effectenrekening in België wordt aangehouden. Aangezien de nieuwe taks een vermogensbelasting is, kunnen Belgische niet-inwoners de toepassing van de nieuwe taks op hun Belgische effectenrekeningen evenwel vermijden wanneer het toepasselijke dubbelbelastingverdrag het recht om het vermogen te belasten toekent aan het rechtsgebied waar zij wonen (bv. Nederland).

Alle financiële effecten en kassaldi die op de effectenrekening worden aangehouden zijn geviseerd, met inbegrip van derivaten (zoals trackers, turbo’s, …).

De nieuwe taks is verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van de op de effectenrekening aangehouden activa gedurende de referentieperiode meer dan 1.000.000,00 euro bedraagt.

De referentieperiode begint in principe op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar. De referentieperiode kan korter zijn wanneer een effectenrekening wordt afgesloten of wanneer de rekeninghouder verhuist van België naar een staat waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten dat het recht om de activa te belasten toekent aan de woonstaat.

De drempel wordt bepaald op basis van de gemiddelde waarde van de activa op de effectenrekening op vier referentiepunten (31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september).

Indien de effectenrekening wordt aangehouden door een Belgische tussenpersoon, moet deze laatste de verschuldigde belasting inhouden en de aangifte indienen. De Belgische tussenpersonen moeten uiterlijk op 20 december (na afloop van de referentieperiode die op 30 september afloopt) aan deze verplichtingen voldoen.

In alle andere gevallen is het de verantwoordelijkheid van de rekeninghouder om de aangifte in te dienen en de verschuldigde taks te betalen. Wanneer er meer dan één rekeninghouder is, zijn alle rekeninghouders gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Elke rekeninghouder kan de belastingaangifte indienen namens alle rekeninghouders.

Aarzel niet om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor uw dossier of via info@taxconsult.be voor meer informatie.

Tax Consult A&A

Tags

Delen

Gerelateerd

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van
Accountancy & Advisory