Nieuws

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de aanslagtermijnen inzake inkomstenbelasting

De wet van 20 november 2022 heeft enkele wijzigingen aangebracht in de belastingsprocedure. Deze zijn niet altijd ten gunste van de belastingplichtige!

De onderzoeks-, controle- en aanslagtermijnen zijn herzien en uitgebreid. Vanaf nu kunnen deze termijnen maximaal 10 jaar bedragen, afhankelijk van de omstandigheden waarin de belastingplichtige zich bevindt, en deze termijnen kunnen ieder jaar worden aangepast.

Om ervoor te zorgen dat de belastingplichtige niet in zijn rechten wordt benadeeld heeft de wetgever de termijn voor het indienen van een bezwaar verlengd van 6 maanden naar 1 jaar. Goed nieuws, bezwaartermijnen die op 31/12/2022 nog niet zijn verstreken waren worden met 6 maanden verlengd!

Ook goed om te weten: om de fiscale administratie in staat te stellen haar controles uit te voeren, is het bewaartermijn van boeken en bescheiden ook verlengd van 7 naar 10 jaar.

De nieuwe regels treden in werking vanaf aanslagjaar 2023 (d.w.z. inkomstenjaar 2022 of boekjaren die eindigen per 31/12/2022).

Het wordt voor de belastingplichtige steeds moeilijker om te begrijpen wanneer hij nu beschermd is tegen eventuele herzieningen. Om u te helpen, verduidelijken we de belangrijkste punten van het nieuwe regime.

1. Indien geen vermoeden van fraude

In geval van afwezigheid van vermoeden van fiscale fraude zijn de onderzoeks- en aanslagtermijnen als volgt:

  • De gebruikelijke onderzoeks- en aanslagtermijn blijft 3 jaar.
  • Voor belastingaangiftes die niet tijdig worden ingediend worden de normale onderzoeks- alsook de aanslagtermijn verlengd tot 4 jaar.
  • In de volgende specifieke internationale gevallen worden de normale onderzoeks- en aanslagtermijn verlengd tot 6 jaar.

Dit geldt voor Belgische en in België belastingplichtige buitenlandse ondernemingen, die:

– een lokaal dossier indienen bij de fiscale administratie om aan de transfer pricing vereisten te voldoen (formulier 275 LF) of een landenrapport indienen (formulier 275 CBC);
– betalingen hebben verricht aan zogenaamde ‘belastingparadijzen’ (formulier 275 F);

Dit geldt tevens voor zowel Belgische als buitenlandse vennootschappen als voor natuurlijke personen (al zullen deze laatsten minder vaak worden getroffen), wanneer zij:

– een vrijstelling, vrijwillige afstand van een belastingvoordeel of vermindering van de bronbelasting vragen op basis van een dubbelbelastingverdrag of Europese richtlijn;
– buitenlandse belastingkredieten aanvragen; of
– melding moeten maken van grensoverschrijdende constructies waarvoor informatie moet worden uitgewisseld met de Belgische fiscale administratie in samenwerking met buitenlandse autoriteiten (buiten de EU) onder de meldingsverplichtingen van DAC6 of DAC7 (op voorwaarde dat het bedrag dat van belang is voor de belastingplichtige hoger is dan € 25 000).

  • Voor ‘complexe belastingaangiftes’ worden de onderzoeks- en aanslagtermijnen verlengd tot 10 jaar.

Voor vennootschappen wordt een belastingaangifte als complex beschouwd als deze de volgende elementen bevat die moeten worden aangegeven:

– hybride mismatches;
– gecontroleerde buitenlandse ondernemingen (CFC-bepaling).

Voor natuurlijke personen zal een belastingaangifte als complex worden beschouwd als deze de vermelding van een ‘juridische constructie’ bevat.

Geen paniek, de verlenging van de termijnen naar 6 en 10 jaar zijn niet van toepassing op ‘gewone’ verworpen uitgaven die de fiscus alleen binnen de termijn van 3 of 4 jaar kan controleren:

– Belastingen, heffingen of retributies op regionaal niveau;
– Boetes, sancties of inbeslagnemingen van welke aard dan ook;
– Kosten voor personenwagens ;
– Receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken;
– Restaurantkosten;
– Kosten voor niet specifieke beroepskledij;
– Sociale voordelen zoals maaltijdcheques, sport- en cultuurcheques en ecocheques.

2. Fiscale fraude

De onderzoeks- en aanslagtermijn van 7 jaar dat voorheen werd toegepast bij vermoeden van fraude is nu verlengd tot 10 jaar.

Betreffende de onderzoeksperiode, hoeft de fiscale administratie niet langer bewijzen van fiscale fraude aan te tonen om de verlengde onderzoekstermijn toe te passen, maar alleen kennisgeven van haar intentie om deze verlengde periode toe te passen op basis van vermoeden van fraude.

Bijkomend is Belgische fiscale administratie verplicht te vermelden over welke jaren het onderzoek naar de vermoedelijke fraude gaat.


Indien u een analyse van uw situatie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon of stuur ons een e-mail op info.tcaa@taxconsult.be.

Tags

Delen

Gerelateerd

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van
Accountancy & Advisory