Nieuws

“VVPRbis” regime : nieuwe wetswijziging

Op 21 januari van dit jaar heeft de Belgische regering een nieuwe wijziging van de “VVPRbis“-regeling goedgekeurd.

Het “VVPRbis”-stelsel biedt kleine vennootschappen die vanaf 1 juli 2013 zijn opgericht, de mogelijkheid een dividend uit te keren tegen een preferentieel tarief van de roerende voorheffing van 20% (vanaf het tweede boekjaar) of 15% (vanaf het derde boekjaar).

Om voor deze regeling in aanmerking te komen, moesten ondernemingen bij de uitkering van het dividend hun geplaatst kapitaal volledig volstorten. Ondernemingen zonder minimumkapitaal waren van de regeling uitgesloten. Dit veronderstelde tot dusver dat de aandeelhouder(s) het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap had (hadden) gestort.

Vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt hoefde het kapitaal van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid slechts te worden gestort tot een bedrag van 6.200 of 12.400 euro, afhankelijk van het feit of er één of twee aandeelhouders in de vennootschap waren; vanuit fiscaal oogpunt moest het kapitaal echter volledig worden gestort, met een minimum van 18.600 euro, wanneer een dividend werd uitgekeerd.

Met de inwerkingtreding van de CSA is de situatie voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn geworden, veranderd. Sinds 1 mei 2019 hoeven vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid niet langer over een minimumkapitaal te beschikken. Tegelijkertijd is de bepaling die ondernemingen zonder minimumkapitaal van de “VVPRbis”-regeling uitsloot, geschrapt.

Als gevolg daarvan hebben bepaalde vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan het kapitaal nog niet volledig was gestort in de vennootschap en die werden omgevormd tot een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hun eigen vermogen verminderd door af te zien van de storting van geplaatst maar niet-gestort kapitaal, teneinde te kunnen profiteren van het verlaagde tarief van de roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden zonder dat zij extra middelen van hun aandeelhouders hoefden te ontvangen.

Helaas, de wetgever kwam tussenbeide.  Ten gevolge van deze nieuwe wetswijziging moet de initiële bijdrage volledig worden gestort tot het bedrag waarop historisch werd ingeschreven om te kunnen genieten van het “VVPRbis“-regime. Vennootschappen die hun kapitaal hebben verminderd door af te zien van de betaling van bijdragen zijn derhalve uitgesloten van de “VVPRbis”-regeling.

Er is echter een overgangsregeling ingesteld voor ondernemingen die tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021 een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd. Deze vennootschappen zullen vóór 31 december 2022 een kapitaalverhoging kunnen doorvoeren die tot gevolg zal hebben dat het bedrag van het gestorte kapitaal wordt teruggebracht tot het bedrag waarop aanvankelijk vóór de vrijstelling van storting was ingeschreven.

Deze maatregelen zullen van toepassing zijn op dividenden die vanaf januari 2022 worden uitgekeerd.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@taxconsult.be of spreek rechtstreeks met een van onze managers die u een op uw situatie toegesneden advies zal geven.

Tags

Delen

Gerelateerd

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van
Accountancy & Advisory